مقایسه قدرت نظامی چین و تایوان (+ اینفوگرافی)
از نظر قدرت نظامی، تایوان در هیچ کجای ارتش چین از جمله تعداد زیادی تانک، توپ و هواپیما حرفی برای گفتن ندارد. با این حال، تایوان دارای یک نیروی ذخیره نظامی بزرگتر است که برای مقابله با هر نوع تهاجم چینی آموزش دیده است.