معلمان طرح مهرآفرین چه کسانی هستند؟
پروژه مهرآفرین یکی از تصمیمات جنجالی دولت احمدی نژاد است. بر اساس طرح مهر آفرین، دولت شرایط را برای کار 500 هزار نفر فراهم کرد و اطلاعات اجرای این طرح در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 توسط غلامحسین الهام معاون توسعه سازمانی و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اختیار دستگاه های حاکمیتی قرار گرفت. .