مطمئن ترین صنایع ایران برای سرمایه گذاری/ چرا سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته است؟


به گفته اقتصاددانان، بخش معدن بهترین بود، در حالی که بخش های دام، طیور و ماهیگیری کمترین تولید را در دهه 1400 داشتند.

مقاله ایمن ترین صنایع ایران برای سرمایه گذاری/ چرا سرمایه گذاری خارجی کاهش یافته است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.