مصباحی مقدم: برخی سلبریتی ها را تشویق به ایستادگی در مقابل حکومت می کنند
یکی از اعضای شورای پژوهشی اجماع گفت: عده ای می خواهند اینگونه طرفداران معروف را به سمت خود جذب کنند. لذا این افراد را وادار به نقش منفی در جمهوری اسلامی می کنند و می توانند از اغتشاشات استفاده و بهره برداری کنند.