مشکل بیکاری 30 هزار مربی رانندگی
در حال حاضر دو گروه از مربیان در مدارس مشغول به کار هستند. معلمانی که خودروی مدرسه دارند جزو کارمندان و دارای بیمه هستند اما معلمانی که با خودروی شخصی خود کار می کنند طبق قانون به دلیل محدودیت قیمت یعنی 28 هزار تن باید از بیمه خود استفاده کنند. ساعتی، آنها توان پرداخت آن را ندارند.