مشکلات رژیم کتوژنیک برای انداختن پوند

رژیم کتوژنیک کدام ممکن است معمولاً شناخته شده به عنوان رژیم کتو شناخته می تواند، خوب برنامه غذایی خوش پسند پر چربی ها، پروتئین فراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات کم است. حتی می تواند شناخته شده به عنوان رژیم کم کربوهیدرات، پرچرب (LCHF) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم کم کربوهیدرات شناخته می تواند.

رژیم های کتوژنیک برای وادار کردن بدن ما به حالتی به تماس گرفتن کتوز طراحی شدند. بدن ما اساساً به دلیل کربوهیدرات ها شناخته شده به عنوان منبع مفید اولیه قدرت شخصی استفاده می کند از. در نتیجه کربوهیدرات ها به سادگی بدن ما گرفتن می شوند.

با این وجود وقتی کربوهیدرات‌های بدن ما تمام می‌شود، برای تامین قدرت به چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین دوباره کاری می‌شود.

کتوز ارزان معادله خالص بدن ما بدست آورده اید را به دلیل سوزاندن گلوکز به تنظیم سوزاندن چربی ها برای بنزین اصلاح می دهد. این اصلاح در داخل متابولیسم بدن ما در واقع می تواند همراه خود در میان عوارض ناخواسته بدون شک در کنار باشد یا نباشد در نتیجه بدن ما سعی می تنبل نحوه کار کردن شخصی را تغییر تنبل.

رفتار کردن به رژیم کتوژنیک، مخصوصاً در داخل ابتدا، چندان ساده معمولاً نیست. با این وجود، به خاطر داشته باشید که این مشکلات موقتی هستند. در میان ممکن است می توانند قبلی روز مقاومت داشته باشند {در حالی که} برخی نه می توانند ماه ها یکپارچه داشته باشند.

به همین دلیل، نیاز به به خودتان زمان بدهید، هم توسط می آید بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم توسط می آید روانشناختی، به همان اندازه ارزان اصلاح را مشارکت در دهید.

هنگام اصلاح به رژیم کتوژنیک، 2 اصلاح فیزیکی ممکن است به طور اضافی رخ دهد. {اینها} کتو آنفولانزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتو تنفسی هستند.

آنفولانزای کتو

این همان چیزی است که {هر} {کسی که} رژیم کتوژنیک را تنظیم می تنبل نیاز به برای آن قرار است کنار هم قرار دادن باشد یا نباشد. این وضعیتی است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است بدست آورده اید در میان عوارض ناخواسته مختلف را کدام ممکن است همراه خود بهره مندی از مزایای رژیم کتوژنیک به وجود می آید، تخصص می کنید.

آنفولانزای کتو معمولاً همراه خود سبکی بالا هر دو گرفتگی ذهن، عوارض، حالت تهوع، {درد} معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درد} گروه های عضلانی مطمئن می تواند. حتی می تواند ممکن است به طور اضافی بهبود واقعاً احساس بی حالی، تحریک پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئله در داخل هدف اصلی را تخصص کنید.

جذاب اینجاست کدام ممکن است کل شما {اینها} {علائم} رایج آنفولانزا هستند، به دلیل این رو به این شناسایی می‌گویند. این {علائم} موقتی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما افرادی که رژیم کتوژنیک دارند ممکن است را تخصص {نمی کنند}.

این {علائم} معمولاً قابل انتساب به انصراف قند قابل انتساب به به کاهش قابل کلمه خوردن کربوهیدرات است. عدم ثبات در داخل الکترولیت‌های بدن ما معادل کلسیم، منیزیم، پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدیم نیز می‌تواند بر نحوه پاسخ بدن ما بدست آورده اید به عواقب رژیم کتوژنیک {تأثیر} بگذارد.

نفس کتو

2 چه چیزی مسئول چه چیزی بود بالقوه ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است چرا {افرادی که} رژیم کتوژنیک دارند این مسئله تنفسی عجیب و غریب را دارند.

کتون ها بدن ما ذخیره نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نیاز به به دلیل بدن ما از بین بردن شوند. کتون ها می توانند به صورت استواستات توسط ادرار از بین بردن شوند.

ممکن است حتی می تواند می توانند توسط تنفسی به تعیین کنید استون از بین بردن شوند. به همین دلیل بدون در نظر گرفتن کتون های بیشتری تأمین کنید، استون بیشتری توسط تنفسی آزاد می کنید. متأسفانه، این در واقع می تواند نتیجه در بوی ناسالم دهان در داخل رژیم کتوژنیک شود.

به دلیل سوی نه، بهبود خوردن پروتئین نیز در واقع می تواند باعث تنفسی کتو شود. در نتیجه نحوه هضم {چربی ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها بدن ما فوق العاده کاملاً متفاوت است. هضم پروتئین ها به طور رایج آمونیاک تأمین می تنبل کدام ممکن است بدن ما آن قرار است را توسط ادرار از بین بردن می تنبل.

با این وجود، بهبود خوردن پروتئین در واقع می تواند باعث شود {مقادیر} غیر قابل هضم در داخل سیستم {روده} بدست آورده اید باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمیر شود. این امر آمونیاک راه اندازی می تنبل کدام ممکن است سپس توسط تنفسی بدست آورده اید آزاد می تواند.

نفس کتو در واقع می تواند به دلیل هر هفته به همان اندازه خیلی کمتر به دلیل خوب ماه یکپارچه داشته باشد یا نباشد. این {عمدتا}ً به میزان تفاوت بدن ما بدست آورده اید همراه خود کتوز متکی است.

عدم وجود ریز مغذی ها

این در واقع می تواند قابل انتساب به محدودیت های از حداکثر در داخل خوردن کربوهیدرات باشد یا نباشد. تعداد زیادی از غذاهای غنی به دلیل کربوهیدرات به یکسان اندازه گیری غنی به دلیل ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی هستند.

به همین دلیل محدودیت از حداکثر خریداری شده کربوهیدرات در واقع می تواند نتیجه در عدم وجود در میان چرخ دنده مغذی حیاتی شود. به همین دلیل، ما 9 تنها واقعی نیاز به بر روی انواع ریز مغذی ها توسط می آید چربی ها، پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کربوهیدرات هدف اصلی کنیم، منطقی نیاز به به محتوای ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزمغذی های معدنی نیز کلمه کنیم.

معمولاً {به همین دلیل است} کدام ممکن است تقویت می کند های غذایی در داخل رژیم کتوژنیک کارآمد می شوند. مکمل های غذایی به اصلاح کردن عدم ثبات ریز مغذی ها کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی در داخل رژیم کتوژنیک رخ دهد، پشتیبانی می تنبل.