مشکلات در دانشگاه شریف و خیابان های اطراف
بعداً وزیر تحصیلات عالی برای رفع مشکلات و گفتگو با نیروهای امنیتی، استادان و دانشجویان به دانشگاه شریف رفت و در نهایت امکان خروج امن بسیاری از دانشجویان به محیط بیرون از دانشگاه و لیلیه های دانشجویی فراهم شد.