مستمری بگیران زن خانوار می توانند کمک هزینه عائله مندی دریافت کنند


رئیس سازمان بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرح ایجاد حق عائله مندی برای بازنشستگان زن سرپرست خانه خبر داد.

به گزارش ایرنا، مجتبی طهماسبی آشتیانی گفت: پیش از این باید به برخی از زنان خانه دار اجازه داده شود با ارائه تصمیمات قضایی برای نفقه فرزند یا فرزندان به شعب تامین اجتماعی حق تشکیل خانواده بدهند. پدر و فوت پدر در کنار پدربزرگ پدری، این دسته از زنان مستمری بگیر گاهی با وجود اینکه مخارج فرزندان خود را بر عهده دارند، در احقاق حقوق والدین دچار مشکل می شوند.

وی همچنین گفت: بخشنامه جدید رئیس سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه بررسی و اثبات سرپرستی کودکان توسط زنان است که علاوه بر تصمیمات قانونی، راهکارهای دیگری نیز برای تضمین حمایت از این افراد ارائه شده است. .

طهماسبی گفت: در صورت عدم امکان صدور رأی مراجع قضایی یا گواهی اجرای عدالت مبنی بر تکیه فرزندان به همسر مستمری بگیر؛ همچنین می توان با ارائه گواهی مراجع محلی، گزارش بازرس تامین اجتماعی و اخذ تاییدیه رسمی مبنی بر تکفل بودن فرزندان اقدام به ایجاد تکفل و احراز حق خانواده بودن کرد.

وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار مستمری بگیر تأمین اجتماعی اعم از زنان مطلقه و بازنشسته و زنانی که شوهرشان فوت کرده اند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می شوند، گفت: مبلغ کمک عائله مندی 407 هزار و 3895 ریال (407 هزار و 389 تومان) است.