مسئله عظیم کربوهیدرات های آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته {چیست}؟

مربوط به کربوهیدرات ها می تواند باشد، قرار است به آنها بروند به 2 دسته غالب قطع می شوند. قرار است به آنها بروند آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته هستند. فقطً بین این 2 تمایز ممکن است وجود داشته باشد. کربوهیدرات های آسان هیچ قطعا ارزش آن را دارد غذایی {واقعی} ندارند، {در حالی که} کربوهیدرات های پیشرفته به بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهن دارید نشاط می دهند. کربوهیدرات های آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته شناخته شده به عنوان خوب گروه همراه خود هم {کار} می کنند.

بارهای افراد ناقص می کنند کدام ممکن است کربوهیدرات های از حداکثر را به همین دلیل برنامه غذایی شخصی {حذف} می کنند. این ممکن است خوب در نتیجه پیروی به همین دلیل خوب رژیم کم کربوهیدرات باشد یا نباشد. بارهای افراد بر این باورند کدام ممکن است امتحان و پایبندی به حداقل یک برنامه غذایی هر دو تنظیم آن قرار است به نتایجی کدام ممکن است می خواهند می رسد. این احتمال وجود دارد دقیق باشد یا نباشد، با این وجود بهترین راه های بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده تری برای مشارکت در آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد.

واقعا هیچ رازی {وجود ندارد}. تنها واقعی کاری کدام ممکن است نیاز به مشارکت در دهید اینجا است کدام ممکن است دقیق وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب چیزهایی باشید کدام ممکن است می خورید. کار کردن نه اینجا است کدام ممکن است نیاز به مراقب میزان وعده های غذایی مصرف کردن شخصی باشید. به عنوان تصویر، مصرف کردن خوب کلوچه نیازی به گفتن نیستً به بدی مصرف کردن 4 هر دو 5 عدد شیرینی نباید باشد. کوکی ها، ترافل، پای، نوشابه، آب میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین همگی مناسبت هایی به همین دلیل کربوهیدرات های آسان هستند.

بارهای افراد نزدیک به کربوهیدرات های پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان گیج می شوند در نتیجه {نمی توانند} تمایز بین این 2 را تجزیه و تحلیل دهند و تضمین شده به نظر نمی رسد که باشند کدام ممکن است کدام وعده های غذایی به کدام گروه به همین دلیل کربوهیدرات ها تعلق دارند. اجباری نباید باشد کارها آنقدر زحمت کش شود.

انصافاً برای افتخار داشتن نگاه و احساس مثبت نیازی به رژیم ربودن ندارید. خوب برنامه غذایی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل این {کار} را مشارکت در می دهد. اراده در داخل همین جا عامل بزرگی است. یک بار دیگر، درک کردن اینکه چه یک چیز بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل چه یک چیز اجتناب کنید، مهم حیاتی است.

هرم غذایی راهنمای خوبی است. به خاطر داشته باشید که بدن ما دارید به هر کدام شکل از کربوهیدرات می خواهد، با این وجود یکی تا حد زیادی به همین دلیل یکی دیگر. مناسبت هایی به همین دلیل کربوهیدرات های پیشرفته عبارتند به همین دلیل اسفناج، کدو بی تجربه، بامیه، پرتقال، نان چند مورد آخر دانه، لوبیا زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیر آب سویا. بهترین است به برچسب هایی کدام ممکن است روی غذاهایی کدام ممکن است می خورید مشاهده کنید. به همین دلیل مطالعه برچسب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی غذاهای مختلف نترسید.