مرگ ایمن الظواهری و مرگ مرموز القاعده
رهبران گروه های جهادی نقش مهمی در تعیین خط مشی سازمان دارند و بسته به موقعیت خود می توانند موقعیت و جایگاه سازمان را ارتقا دهند و یا از آن بکاهند و ضعف را کاهش دهند. در این شرایط، ویژگی ها و ویژگی های رهبر جدید القاعده نقش مهمی در قدرت این سازمان و آینده آن خواهد داشت. می توان گفت ظهور رهبری مانند اسامه بن لادن علاوه بر افزایش قدرت القاعده، تضعیف و افول داعش را به دنبال خواهد داشت.