مرزهای زمینی عتبات معامله بسته است
معاون گروه حج معرفی شد کدام ممکن است مرزهای زمینی عتبات به همان اندازه زمان اطلاع مناسب پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق معامله بسته است.