مراحل درخواست کمک هزینه برای زوج های متاهل بدون فرزند
اجرای سیاست های جمعیتی یکی از دغدغه های اصلی دولت های کشورمان در سال های اخیر بوده و یکی از مهم ترین موارد در این زمینه بحث ارائه خدمات مناسب و مقرون به صرفه است. موضوعی که در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته و خود را در طرح هایی مانند گسترش مراکز درمان ناباروری، بیمه خدمات درمان ناباروری و پرداخت وام به زوج های نابارور نشان می دهد.