مدیریت بازیگران تاریک؛ راه خروج عراق از بحران سیاسیصبر، صلاحدید و جلوگیری از چارچوب اداری برای مدیریت و هدایت تحولات داخل عراق و نقش مهم حشد الشعبی در تامین امنیت، مورد تایید نیاز مردم این کشور را باید تجربه ارزشمندی در این زمینه دانست. برای مثال آینده