مدال افتخار مرد روی سینه مدافعان معبد
فراموش نکنید جنایات داعش چگونه ترس و وحشت را در کل بشریت نه تنها در جهان اسلام، غرب آسیا، عراق و سوریه ایجاد کرد. اقدامات داعش و صحبت از گسترش جغرافیایی غیرانسانی است. این که مدال افتخار شخص باید در سینه همه مدافعان معبد گذاشته شود.