مخالفت عمومی بحرین با انتخاب آل خلیفه
راشد الرشید، یکی از رهبران مخالفان بحرین، گفت: همه مخالفان آل خلیفه از شرکت در انتخابات پارلمانی و پیوستن به دولت و پارلمان دست نشانده خودداری کرده اند. .