مخالفت انجمن صنفی طراحان گرافیک با تغییر لوگوی ملی "استاندارد" (+عکس)نگرش و کار تصمیم گیران و رهبران در این امر بدون توجه به هدف و دستکاری غیرحرفه ای، حذف و افزودن اطلاعات به هدف نرسیده و ساختار بزرگی را بعداً به طور جدی بر مشکلات تأثیر می گذارد، اما محصول در Unstoppable، و Clarity این نقطه عطف ملی را بسیار بد کردند.