محمد مخبر: ارسال اصل مطلب مشکلی ندارد
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر موقعیت راهبردی کشور و توانمندی ها و فرصت ها برای حل مشکلات و رونق اقتصادی گفت: دغدغه اصلی در ابتدای کار دولت تامین کالاهای اساسی است اما امروز با کارهایی که انجام شده است. وجود ندارد نگرانی در مورد این وضعیت به نقطه روشن شدن رسیده است.