محدوده قیمت ۱۴۰۱ در داخل شورای نگهبان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان به دلیل تایید لایحه محدوده قیمت ۱۴۰۱ {در این} شورا خبر داد.