مجازات ها قابل چشم پوشی هستند، اما مجازات ها قابل چشم پوشی نیستند
تحریم ها آخرین سلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما تاکنون غرب با این سلاح موفق نبوده است. آمریکا با ارزیابی رفتار آمریکا در مذاکرات و بررسی ویژگی‌های آمریکا در مذاکرات و تعهداتی که در 100 سال اخیر به جامعه بین‌المللی داده است، تحریم‌ها را از طریق مذاکره لغو می‌کند. بنابراین باید شرایط محیط کار را به جایی رساند که این کشور مجبور به پذیرش موثر نبودن تحریم ها شود.