مثل برگرداندن دوربین های اداری از صدای محمد اسلامی
اسلامی در خصوص نحوه خاموش شدن و فعال شدن مجدد دوربین ها در صورت توافق در برجام، گفت: روش خروج وی این است که همه مواردی را که قرار است اینجا گزارش کنیم، روزی که به وعده هایشان بازگردند و اینها را کاهش دهیم. اتهامات و موارد کاذب نگذارید، دوربین نصب نشده است.