ماموریت ماهواره ایرانی «خیام» چیست؟
سازمان فضایی ایران مجموعه ای از اهداف صلح آمیز مانند مسائل زیست محیطی و مدیریت شهری را سرلوحه کار خیام قرار داده است، اما به نظر می رسد ماهواره ایرانی هدف دیگری باشد. اگرچه دوربین های این ماهواره نسبت به دوربین های مشابه خود مانند آمریکا قدرت کمتری دارند، اما نیروهای مسلح کشورمان می توانند تحرکات دشمن را رصد کرده و در زمان و مکان مناسب پاسخ دهند. نوع تهدید..