مالیات کارت به کارت شامل افراد عادی نمی شود
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تأیید می‌کنم که سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه قصد اخذ مالیات از فعالیت‌های مالی افراد و پرداخت مالیات بر فعالیت‌های افراد بدون قانون اساسی را طبق ماده ۵۱ قانون سازمان امور مالیاتی ندارد. . ، ممکن است برای تراکنش های کارت به کارت مشمول مالیات شود.