ماجرای گذر از دارو با علامت 120 هزار
یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هزینه پذیرش یکی از موضوعاتی است که اطلاعی از آن ندارند یا اعتمادی به آن ندارند. امسال پیش بینی می شود در برخی از سهمیه های تراز 120000 تاییدیه پزشکی بگیریم! این سهمیه ها که منصفانه نیستند و به درستی توزیع نمی شوند، اغلب باعث آسیب می شوند.