لوگوی تفصیلی صندوق جهانی حیات وحش + عکسبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) متعهد به حفاظت از تنوع زیستی جهان و نجات گونه های در معرض خطر با حفاظت از مناطق وحشی و بکر جهان است. در روی تانک، دو دست قابل تشخیص وجود دارد که از محافظت و محافظت صحبت می کنند. به غیر از آن، می توانید حیوانات دیگری را نیز در آنجا پیدا کنید.