لزوم هوشیاری در مواقع آزار و اذیت/ غرب به دنبال افشای نیرنگ شاه است.
در بطن تاریخ فریبکاری های نظام شاهنشاهی علیه مردم ایران موارد زیادی وجود دارد که برای جوانان امروز توضیح داده نشده است. رسانه های فارسی زبان که با پول های دشمنان کشور راه اندازی شده اند، همچنان به انتشار اطلاعات نادرست برای گمراه کردن مردم ادامه می دهند، در آن سوی مرزها، با وعده های واهی برای اجرای خود سعی در جذب رهبران ایران و جوانان تحصیلکرده غرب دارند. اهداف پلید مانع رشد و رفاه ملت خواهد بود.