لاپید در اردن به دنبال چیست؟
بر اساس سیاست یکپارچگی در منطقه، قدرت صهیونیستی با هدف افزایش روابط با دولت های عربی منطقه و شکستن تابوی روابط با صهیونیست ها و فروش محصولات خود در بازارهای اسلامی است. ایجاد دروازه اردن آخرین پروژه دولت صهیونیستی برای گسترش روابط با اردن نخواهد بود و این دولت تلاش خواهد کرد با شناسایی موارد جدید زمینه را برای دسترسی کامل به منطقه و ایجاد خوداتکایی صنعت فناورانه فراهم کند. چیزها پروژه ها با امان و دیگر کشورهای مسلمان.