قطعی 7 روزه آب در شهرکرد وجود دارد
مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری درباره وضعیت جدید بحران آب در شهرکرد و مناطق اطراف گفت: آبفا همه جا را قطع نکرد، آب موجود در دسترس است همه مردم به همکاری مردم وابسته هستند، مردم کمتر و نیاز مشتریان، مقدار آب بیشتر می شود.