قدرت جدید واگذاری سهام عدالت متوفی + جزئیات
یکی از اعضای شورای مرکزی انتقال وجه گفت: وراث باید درخواست خود را بخوانند و برگه وراثت را نزد خود نگه دارند که این کار آسانی نیست.