فقدان یکجانبه گرایی غربی و حضور ایران در سازمان شانگهای
حضور پررنگ ایران در سازمان های شانگهای و بریکس که ماهیت بین المللی دارند، تنها نبود تحریم های غرب علیه ایران نیست. با این حال، این آغاز یک تحول تاریخی و فرهنگی است، یک تغییر برگشت ناپذیر با سیاسی، اقتصادی و همچنین نظامی و امنیتی و ادغام با کشورهای بزرگ و کشورهای جدید در منطقه و سایر مناطق مانند روسیه، چین، برزیل، هند، و غیره. ، صدای شکستن تک تک استخوان ها شنیده شد.