فضای غربی ها برای تعریف «زن، زندگی، آزادی»
علیرغم رواج مضمون «زن، زندگی، آزادی» در رسانه های غربی در کشورمان، تعداد کمی از زنان سیاستمدار در اروپا به ارزش های خانواده پایبند هستند و در دین، ازدواج و ازدواج شکی نیست. . فرزندآوری مانعی برای پیشرفت و سعادت زن نیست. به دلیل این تفاسیر، ممکن است برای غربی ها سخت باشد که این واقعیت را بپذیرند که اروپا نیز روی انگشتان اعضای مذهبی و خانواده می دود.