فرارهای مالیاتی چه کسانی هستند؟


تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی اهمیت رسیدگی به پرونده فرارهای مالیاتی را دوچندان کرده است. فرارهای مالیاتی چه کسانی هستند و این همه به دولت بدهکار هستند؟ داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، میزان اصل و جریمه فراریان مالیاتی را 70 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از هدف قرار دادن این افراد توسط سازمان خود خبر داد.

فرارهای مالیاتی چه کسانی هستند؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.