فراتر از شانگهای
حضور همه جانبه ایران در سازمان همکاری شانگهای نشان از پایبندی کشورمان به استراتژی «تکثیر مؤثر زمین‌های بازی» است. تصویر تهران، مسکو و پکن در این معادله قدرت و نفوذ سه بازیگر نظام جهانی و وجود دشمن مشترک به نام آمریکاست.