علی کریمی: فریادهای بلند امام حسین (ع) را تحسین می کنم.
علی کریمی: در روزهای اخیر عده ای سعی می کنند از آب کثیف ماهی بگیرند، فکر می کنم عده ای هستند که 365 روز سال به جان انسان ها اهمیتی نمی دهند و سعی می کنند با نذری در روز دهم توجه مردم را به خود جلب کنند. روز یا مسلمان…!! من فقط فکر می کنم که در این وضعیت کشور، ما می توانیم وعده های بیشتری بدهیم و بس.