علیرضا فخاری استاندار تهران است
پس از انتصاب محسن منصوری، استاندار سابق تهران به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس نهاد ریاست جمهوری، احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری را به عنوان کابینه جدید استاندار منصوب کرد. این درخواست توسط وزیر کشور بررسی و در جلسه عصر هیات وزیران تصویب شد.