عراق در مسیر ثبات
مقتدی صدر در سمت خود عراق را وارد مرحله جدیدی از روابط بین حزبی و دوره ای کرد که با توجه به طراحی ها، مشکلات مذهبی و قومیتی به عنوان ابزاری برای خروج این کشور از محاصره در آینده انجامید. عراق به رهبری یک جنگ داخلی در دوم در نظر گرفته شده است. اکنون که شرایط برای تشکیل دولت در عراق فراهم شده است، نیروهای سیاسی برای حفظ فعالیت های سیاسی در عراق باید از همه فعالیت ها دور شده و بر دستور کار حزب تمرکز کنند.