ظهور سه کشور آسیایی برای پیوستن به بریکس
عضویت سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و مصر در گروه بریکس انقلابی واقعی برای آنها، کشورهای عضو و سازمان خواهد بود. به ویژه به گفته چینی ها، مشارکت این سه کشور باعث تقویت اطلاعات سازمان در مورد سازمان جهان و ساختار سیاسی و اقتصادی جهان می شود.