طرح بعدی جنبش صدر در عراق چیست؟
به نظر می رسد پس از آن که سید مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، حامیان خود را از خیابان ها بیرون کشید و دستور توقف تحصن ها، تظاهرات و درگیری ها را صادر کرد، صلح به خیابان های عراق بازگشته است، اما سیستم قضایی و این این کشور همچنان قادر به حل اختلافاتی است که بر اساس درخواست صدری ها مبنی بر لغو پارلمان به وجود آمده است.