صدمات جدی تلفن همراه برای کودکان
این روزها کمتر پیش می آید که گوشی یا تبلتی در دستان کودکان دیده نشود. کودکان 3 و 4 ساله حتی اگر تلفن همراه یا تبلت نداشته باشند، همه ویژگی های تلفن همراه والدین خود را بهتر از یک یا دو سال بزرگتر به خاطر می آورند. ، تبلت های هوشمند می گیرند.