صدراعظم آلمان: مخالفت همراه خود تحریم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین روسیه
او می رود اظهار داشت این امر با توجه به یک تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز صدق می‌تدریجی کدام ممکن است وابستگی‌شان به نشاط روسیه فوق العاده عظیم‌تر است.