صحبت‌ های درویش در داخل حمایت به همین دلیل یحیی گل‌ محمدیصحبت‌ های درویش در داخل حمایت به همین دلیل یحیی گل‌ محمدی