صحبت در مورد کسی فایده ای ندارد


من دوستان زیادی پیدا کردم زیرا هرگز در تو ندیدم
نور از چنین سالنی نمی آمد

عادت خوش شانسی من نیست که تو به من یادآوری کردی
چنین اعتراضاتی به دست ورشکسته ها رسید

در مورد این رئیس صحبت کنید؟ آیا صورت راحت تر از این می شود؟
آیا دامن راحت تر از این می شود؟ چگونه یک فرد کند را توصیف می کنید؟

دختر را در یک سلول حبس کنید
تا جنگ موسوی پیش روی ما بیاید

در روز ولنتاین به پارک نروید
یا به گل یا زیبایی نرگس چنگ بزن

از من بپرس کجا
سنگ جفای دوستان درد زیادی ندارد

صحبت در مورد کسی فایده ای ندارد
یک ماشین مشکل درد عشق را حل نمی کند

همه اینها سعدی را به چالش می کشد و سنگین می کند
مونسی جای دیگری نخواهد رفت