شیوع پایین لرزه ۴/۸ ریشتری در داخل هجدک راور
پایین لرزه‌ای همراه خود امکانات ۴/۸ {دهم} ریشتری در داخل ۸ کیلومتری پایین هجدک به همین دلیل ویژگی ها شهرستان راور به شیوع اتصال.