شگفتی دانشمندان جهان از پیدایش چشم کیهانی ایران
ساخت تلسکوپ ایرانی با وجود ممنوعیت بزرگ و نبود فناوری های جدید، یکی از بزرگترین دستاوردهای دانشمندان روستاست که جهان را شگفت زده می کند. پیشرفت عالی و تکنولوژی پایه