شگردهای اخیر پاره کردن همراه خود عنوان کمک {خودرو}
رئیس اتحادیه اتو سرویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک {خودرو} تهران ذکر شد: امدادگران غیرمجاز همراه خود کف دست‌کاری {خودرو}‌های پارک شده، اقدام به به دلیل {کار} انداختن {خودرو} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس شناخته شده به عنوان امدادخودرو گذری به آسان‌ترین رویکرد، اقدام به بازیابی {خودرو} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزد‌های کلان به دلیل {مالک} خریداری شده می‌کردند.