شورای انتقالی با رویای ایجاد کشور «عرب جنوبی».
فراخوان گروه ها و مردم جنوب برای رسیدن به یک راه حل واحد در جدایی یمن و ایجاد کشوری به نام «عربستان جنوبی» مسیر جدیدی را نشان می دهد که شورای انتقالی به آرزوی قدیمی خود جامه عمل می پوشاند. این خبر مهم است و می تواند معادلات جنوب و کل یمن را تحت تاثیر قرار دهد.