شهادت روزانه یک نفر در بحران کشوری اخیر + اسامی شهدا
در 40 روز گذشته، جوانان زیادی در کشور به تنها جنایت حفاظت از جمهوری اسلامی ایران توسط تروریست هایی که می گفتند از حقوق مردم ایران دفاع می کنند، مجروح و گاه به وحشیانه ترین شکل ها کشته شده اند. و تعداد آنها به 46 رسید.