شنیدن نتایج فعالیت های اقتصادی دولت
سید محمد حسینی رئیس مجلس ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم نتایج اقدامات اقتصادی دولت را می شنوند، درباره ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها گفت: در دولت سیزدهم جایی برای میانجیگری وجود ندارد. لطفاً همچنان از اروپایی ها و غربی ها ترغیب کنید که به آنچه می گویند گوش کنند.