شمخانی: در هیچ مرحله ای از مذاکرات عقب نشینی از خطوط قرمز وجود ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: صرف نظر از توافق یا عدم توافق، نیازهای مردم ایران و ادغام جدی بین مردم را دریافت خواهد کرد. قطعات. کشور برای پیشبرد مذاکرات، هیچ بخشی از خطوط قرمز عقب نشینی تکمیل نشده و انجام نشده است.