شرط برگزاری رویداد لیگ همراه خود حضور تماشاگران
به مشاوره وزیر بهداشت، {فوتبال} با بیرون حضور تماشاگر به معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بردن خاصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهش می‌کنیم مردمان رعایت کنند به همان اندازه بتوانند در داخل کل شما ورزشی‌های لیگ نمایندگی کنند.