{شرایط} جوی ناپایدار به همان اندازه روز پنجشنبه در داخل اردبیل طولانی مدت است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسیاوش محمدی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار مهر در موضوع بررسی اجمالی فینال نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: فینال نقشه‌های هواشناسی آرم دهنده تداوم حضور زبانه‌های پرفشار خزری، جریانات شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} جوی ناپایدار به همان اندازه روز پنجشنبه این هفته در داخل غالب {مناطق} استان اردبیل است.

وی افزود: بر این ایده آسمان است نیمه ابری به همان اندازه ابری توأم همراه خود وزش باد خزری، رخداد مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف پیشگویی کردن می‌شود، ممکن است حتی در داخل برخی {مناطق} برفگیر استان در موضوع مقدار بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق وزش باد خزری رخداد کولاک برف جلوگیری از پیش بینی نباید باشد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در موضوع تداوم استقرار هوای خنک زمستانی به‌ویژه در داخل ساعات در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحگاهی در داخل {مناطق} مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استان مقوله ای کرد: در داخل در میان بزرگراه‌های برفگیر استان شناور شدن برف به درجه بزرگراه موجب لغزندگی آن خواهد شد احتمالاً خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: به همشهریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} واقع مفید می‌شود ضمن اجتناب به دلیل سفرهای غیرضرور به‌ویژه در داخل نواحی مرکزی استان خودروهای تمیز کردن با از کیت زمستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر چرخ دنده دار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هشدارهای هواشناسی کلمه کنند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه این {شرایط} به همان اندازه اوایل هفته بلند مدت یکپارچه می‌یابد، افزود: به دلیل عصر پنجشنبه همراه خود اصلاح جریانات جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد سامانة بارشی ضعیف‌تری علیرغم آنکه به دلیل عمق ناپایداری‌ها قدری کاسته می‌شود با این وجود در داخل نواحی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی استان این سامانه بارشی اخیر موجب بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف احتمالاً خواهد بود.